Διαδικασία Υποβολής


 Εφιστάται η προσοχή στη συμπλήρωση όλων των απαιτούμενων πεδίων της αίτησης συμμετοχής. Η αίτηση, θα πρέπει να συνοδεύεται από τα απαραίτητα σύμφωνα με την πρόσκληση δικαιολογητικά, τα οποία ο/η υποψήφιος/α θα πρέπει να μεταφορτώσει ηλεκτρονικά. Σημειώνεται ότι η αίτηση συμμετοχής επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης και ότι δεν θα δίνεται η δυνατότητα διόρθωσης των στοιχείων της αίτησης συμμετοχής μετά την υποβολή αυτής. Με την υποβολή των αιτήσεών τους οι ενδιαφερόμενοι αποδέχονται πλήρως τους όρους της παρούσας πρόσκλησης.

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής των ενδιαφερομένων υποψηφίων ωφελουμένων αρχίζει στις 28/07/2022 και λήγει στις 09/09/2022 (ώρα 23:59).

Κάθε αίτηση χαρακτηρίζεται από έναν μοναδικό Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (ΚΑΥΑΣ), ο οποίος θα αποστέλλεται μέσω e-mail σε κάθε υποψήφιο που υπέβαλε αίτηση συμμετοχής ηλεκτρονικά.