Κριτήρια & Μοριοδότηση


Δικαίωμα Συμμετοχής στο Μητρώο Ωφελουμένων


Ωφελούμενοι των Υποέργων 4,5,6,7, και 8, είναι 1273 εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα, όλων των κλάδων της οικονομίας και όλης της χώρας, οι οποίοι θα επιλεγούν μέσω της εφαρμογής ενός ολοκληρωμένου συστήματος επιλογής.

Δικαίωμα συμμετοχής στην Πράξη και επομένως δικαίωμα υποβολής «Αίτησης Συμμετοχής» για εγγραφή στο Μητρώο Ωφελουμένων που θα συγκροτηθεί, έχουν εργαζόμενοι οι οποίοι θα πρέπει:

Να είναι εργαζόμενοι ή εποχικά εργαζόμενοι επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα, ανεξαρτήτως του κλάδου ή του είδους της επιχείρησης όπου απασχολούνται. Η ιδιότητα του εργαζόμενου πρέπει να διατηρείται τόσο κατά τη χρονική στιγμή υποβολής της αίτησης συμμετοχής, όσο και τη χρονική στιγμή που εισέρχονται και επίσημα στο Πρόγραμμα.

 Η παραπάνω προϋπόθεση, αποτελεί Κριτήριο Αποκλεισμού (on /off κριτήριο), δεν μοριοδοτείται, αλλά αποτελεί τυπική προϋπόθεση συμμετοχής στην πράξη. Η αξιολόγησή του, γίνεται με τη συμπλήρωση θετικής ή αρνητικής απάντησης στην απαίτηση, δηλαδή με ΝΑΙ ή ΟΧΙ.

Αρνητική αξιολόγηση (ΟΧΙ στην απάντηση της απαίτησης), δεν επιτρέπει την συμμετοχή του υποψηφίου στη διαδικασία επιλογής- μοριοδότησης που ακολουθεί, με βάση τα μοριοδοτούμενα κριτήρια επιλογής.

 

Κριτήρια Επιλογής- Μοριοδότηση 

Η επιλογή των ωφελούμενων και η εγγραφή τους στο Μητρώο Ωφελούμενων θα γίνει με μοριοδότηση, βάσει των παρακάτω κριτηρίων:

Σε περίπτωση ισοβαθμίας, προτεραιότητα θα δοθεί στον υποψήφιο που υπέβαλλε πρώτος την αίτηση συμμετοχής του στο πρόγραμμα.