Δικαιολογητικά Συμμετοχής


 1. Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας, Διαβατηρίου ή άλλου πιστοποιητικού ταυτοπροσωπίας.
 2. Αντίγραφο τίτλου σπουδών.
 3. Αποδεικτικά εργασιακής κατάστασης:

  Για τους Εργαζόμενουςένα (1) από τα παρακάτω:

  • Ατομικό Λογαριασμό Ασφάλισης, τον οποίο μπορεί να εκδώσει από το www.efka.gov.gr (στο menu ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ, sub-menu ΜΙΣΘΩΤΟΙ - ενέργεια Ατομικός Λογαριασμός Ασφάλισης και επιλέγοντας Είσοδος στην υπηρεσία, είτε Σύνδεση με κωδικούς TAXISNET ή Σύνδεση με κωδικούς Ε.Φ.Κ.Α./Κ.Ε.Α.Ο. με τους κωδικούς TAXISNET και ΑΦΜ & ΑΜΚΑ).
  • Τελευταία Κατάσταση μισθοδοσίας ή την Τελευταία ατομική απόδειξη πληρωμής Μισθοδοσίας. 

  Για τους Εποχικά ΕργαζόμενουςΑντίγραφο της Κάρτας Ανεργίας σε ισχύ. Προκειμένου να αποδειχτεί η εποχικότητα, η Κάρτα Ανεργίας πρέπει να συνοδεύεται:

  • Από το Έντυπο Καταγγελίας Σύμβασης Εργασίας (Ε6) υπογεγραμμένο από τον Άνεργο και τον Εργοδότη
  • είτε από τη Βεβαίωση Λήξης Σύμβασης Ορισμένου Χρόνου (Ε7) υπογεγραμμένη από τον Εργοδότη
  • ή από Βεβαίωση Εποχικότητας από την Επιχείρηση
  • ή από Αντίγραφο της “Απόφασης Υπαγωγής” στην επιδότηση από τον ΟΑΕΔ (είτε πρόκειται για το ειδικό εποχικό βοήθημα ή πρόκειται για την επιδότηση ανεργίας 3 μηνών και 5 ημερών για Ασφαλισμένους, οι οποίοι έχουν απασχοληθεί σε Τουριστικά Και Άλλα Επαγγέλματα σε Επιχειρήσεις που λειτουργούν εποχικά).
 4. Για την μοριοδότησητης επαγγελματικής εμπειρίας : Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα για τα έτη ασφάλισης (π.χ. Ατομικό Λογαριασμό Ασφάλισης) ή βεβαιώσεις εργοδοτών για διάστημα – έτη εργασίας.
 5. Συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο για την τεκμηρίωση του ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο πρόγραμμα κατάρτισης.
 6. Αντίγραφο Τραπεζικού λογαριασμού, στον οποίο θα είναι Κύριος Δικαιούχος ο/ η Αιτών/ ούσα.
 7. Υπεύθυνη Δήλωση η οποία θα απευθύνεται στην ΠΟΣΠΗΕΦ, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής (μέσω gov.gr ή σε δημόσια αρχή) που θα αναγράφει :
  • ότι ΔΕΝ συμμετέχει σε άλλο πρόγραμμα κατάρτισης που υλοποιείται από Δράσεις Κατάρτισης και Πιστοποίησης, που έχουν προκηρυχθεί.
  • ότι εξακολουθεί να είναι Εργαζόμενος/ η έως και την Ημέρα Υποβολής της Αίτησης, και η Εταιρεία στην οποία εργάζεται ανήκει στον Ιδιωτικό Τομέα.
  • ότι τα προσκομιζόμενα έγγραφα είναι γνήσια αντίγραφα των πρωτοτύπων.

  (Εναλλακτικά, μπορείτε να συμπληρώσετε την υπεύθυνση δήλωση που ανακτάτε από εδώ, να θεωρήσετε το γνήσιο της υπογραφής και το μεταφορτώσετε στα δικαιολογητικά)

 

Τα δικαιολογητικά επισυνάπτονται σαρωμένα (Scan) σε μορφή pdf, jpg, doc, docx ή zip  (μέγιστου μεγέθους 3MBs ανά αρχείο) - στην σελίδα δικαιολογητικών της αίτησης.