Περιγραφή Έργου


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

 

«Ολοκληρωμένη Δράση Ανάπτυξης Δεξιοτήτων Εργαζομένων, κατάρτισης και Πιστοποίησης στο Χειρισμό Εφαρμογών Αυτοματισμού Γραφείου και  στην Οργάνωση Επιχειρήσεων ΑΠΕ»

 ΚΩΔ. ΟΠΣ (MIS) 5035152

ΥΠΟΕΡΓΑ 4 - 5 - 6 - 7 - 8

 

Ε.Π. «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ | ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ | ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 2014-2020»

Πρόσκληση 01/2022 | Αρ. Πρωτ. 414/25-07-2022

 

Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων

από 28/07/2022 έως και 09/09/2022 (ώρα 23:59)

 

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία των Συλλόγων των Παραγωγών Ηλεκτρικής Ενέργειας από Φωτοβολταικά ιδρύθηκε τον Αύγουστο του 2013. Σκοπός της Ομοσπονδίας είναι η προάσπιση των συμφερόντων των μελών και η προώθηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στη χώρα μας. Παράλληλα η Ομοσπονδία αποσκοπεί στη λήψη πρωτοβουλιών με στόχο την εξάλειψη του φαινομένου του θερμοκηπίου και την προστασία του περιβάλλοντος.

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία των Συλλόγων των Παραγωγών Ηλεκτρικής Ενέργειας από Φωτοβολταικά στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία 2014-2020», έχει αναλάβει ως Δικαιούχος την υλοποίηση της Πράξης «Ολοκληρωμένη Δράση Ανάπτυξης Δεξιοτήτων Εργαζομένων, Κατάρτισης και Πιστοποίησης στο Χειρισμό Εφαρμογών Αυτοματισμού Γραφείου και στην Οργάνωση Επιχειρήσεων ΑΠΕ» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5035152.

Μέσω της υλοποίησης της Πράξης επιδιώκεται η συμμετοχή, στο σύνολο της χώρας, 1273 εργαζομένων σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα διαφόρων κλάδων, σε δράσεις κατάρτισης και πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων επιλεγμένων ειδικοτήτων υψηλής ζήτησης που εκτιμάται πως θα συμβάλουν θετικά στην επαγγελματική τους κινητικότητα και απασχόληση, καθώς και στην ενίσχυση των επαγγελματικών τους ικανοτήτων.

Με την παρούσα πρόσκληση καλούνται οι ενδιαφερόμενοι - δυνητικά ωφελούμενοι, εργαζόμενοι σε όλους τους τομείς της οικονομίας, να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον συμμετοχής τους στις παραπάνω ενέργειες κατάρτισης και πιστοποίησης των Υποέργων 4,5,6,7, και 8 της Πράξης.

 Οι ωφελούμενοι θα λάβουν εκπαιδευτικό επίδομα για κάθε ώρα κατάρτισης, το οποίο ανέρχεται στο ποσό των πέντε ευρώ (5 €/ώρα) (μικτά).

Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ στα πλαίσια του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία».


 ΥΠΟΕΡΓΟ   ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ   ΑΡΙΘΜΟΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ 
 4  ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ   28 
 4  ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ   59
 4  ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ   14
 5  ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ  44
 5  ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ   14
 5  ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ   7
 7  ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ   25
 4 ΘΕΣΣΑΛΙΑ  41
 5  ΚΡΗΤΗ 35
 6 ΑΤΤΙΚΗ  11